กฎกระทรวง

ฉบับที่ 39 (..2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

.. 2522

 

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  5(3)  และมาตรา  8(4)  (5)   และ  (6)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  .. 2522  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้

                ข้อ 1   ในกฎกระทรวงนี้

                                “ห้องแถว”   หมายความว่า  อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป  มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่

                                “ตึกแถว”   หมายความว่า  อาคารที่ก่อสร้างติดตั้งกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป  มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่

                                “บ้านแถว”   หมายความว่า   ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย  ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา

                                “บ้านแฝด”   หมายความว่า   อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้าน  มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นบ้าน  มีที่ว่างระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารด้านหน้า  ด้านหน้า  และด้านข้าง  ของแต่ละบ้าน  และมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็นสัดส่วน

                                “อาคารอยู่อาศัยรวม”   หมายความว่า  อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว  โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว  มีห้องน้ำ  ห้องส้วม  ทางเดิน  ทางเข้าออก  และทางขึ้นลงหรือลิฟต์แยกจากกันหรือร่วมกัน

 

 

หมวด 1

แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัย

 

                ข้อ 2   อาคารดังต่อไปนี้ต้องมีวิธีการเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

(1)     ห้องแถว ตึกแถว  บ้านแถว  บ้านแฝด

(2)     อาคารที่ใช้เป็นที่ชุมชนของประชาชน  เช่น  โรงมหรสพ  หอประชุม  โรงแรม  สถานพยาบาล  สถานศึกษา 

หอสมุด  สถานกีฬาในร่ม  ตลาด  ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า  สถานบริการ  ท่าอากาศยาน  อาคารจอดรถ  สถานีขนส่งมวลชน

ที่จอดรถ  ท่าจอดเรือ  ภัตตาคาร  สำนักงาน  สถานที่ทำการของราชการ  โรงงาน  และอาคารพาณิชย์  เป็นต้น

(3)     อาคารอยู่อาศัยรวมที่มี  4  หน่วยขึ้นไป  และหอพัก

(4)     อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม  (1)  (2)  และ  (3)   ที่มีความสูงตั้งแต่  3  ชั้นขึ้นไป

ข้อ 3   ห้องแถว  ตึกแถว  บ้านแถว  และบ้านแฝด  ที่มีความสูงไม่เกิน  2  ชั้น  ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 

อย่างใดอย่างหนึ่งตามชนิดและขนาดที่กำหนดไว้ในตารางที่  1  ท้ายกฎกระทรวงนี้  จำนวนคูหาละ  1  เครื่อง

                อาคารอื่นนอกจากอาคารตามวรรคหนึ่ง  ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างใดอย่างหนึ่งตามชนิดและขนาดที่กำหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง  สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้นไว้  1  เครื่อง  ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน  1,000  ตารางเมตร  ทุกระยะไม่เกิน  45  เมตร  แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ  1  เครื่อง

การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน  1.50  เมตร  ในที่มองเห็นสามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้  และสามารถนำไปใช้งานได้โดยสะดวก  และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

                ข้อ 4   ห้องแถว  ตึกแถว  บ้านแถว  และบ้านแฝด  ที่มีความสูงไม่เกิน  2  ชั้น  ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งอยู่ในอาคารอย่างน้อย 1 เครื่อง  ทุกคูหา

                ห้องแถว  ตึกแถว  บ้านแถว  และบ้านแฝด  ที่มีความสูงเกิน  2  ชั้น  ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งอยู่ภายในอาคารอย่างน้อย  1  เครื่อง  ทุกชั้นและทุกคูหา

                ข้อ 5   อาคารอื่นนอกจากอาคารตามข้อ  3  วรรคหนึ่ง  ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  2,000  ตารางเมตร  ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้นด้วย

                ข้อ 6   ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ตามข้อ  4  และข้อ  5  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

                                (1)   อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทำงาน

                                (2)   อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้หนีไฟ

                ข้อ 7   อาคารตามข้อ  2(2)  และ  (3)   ที่มีความสูงตั้งแต่  2  ชั้น  ขึ้นไป  และอาคารตามข้อ  2(4)  ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  2,000  ตารางเมตร  ในแต่ละชั้นต้องมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไม่น้อยกว่า  10  เซนติเมตร  หรือสัญลักษณ์ที่อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา  และต้องมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นช่องทางหนีไฟได้ชัดเจนขณะเพลิงไหม้

 

 

หมวดที่ 2

แบบและจำนวนห้องน้ำและห้องส้วม

 

                ข้อ 8   อาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้  ต้องมีห้องน้ำและห้องส้วมไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางที่  2  ท้ายกฎกระทรวงนี้

                จำนวนห้องน้ำและห้องส้วมที่กำหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง  เป็นจำนวนขั้นต่ำที่ต้องจัดให้มี  แม้ว่าอาคารนั้นจะมีพื้นที่อาคารหรือจำนวนคนน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่งก็ตาม

                ถ้าอาคารที่มีพื้นที่ของอาคารหรือจำนวนคนมากเกินกว่าที่กำหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง  จะต้องจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนพื้นที่อาคารหรือจำนวนคนที่มากเกินนั้น  ถ้ามีเศษให้คิดเต็มอัตรา

                ชนิดหรือประเภทของอาคารที่มิได้กำหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาเทียบเคียงลักษณะการใช้สอยของอาคารนั้น  โดยถือจำนวนห้องน้ำและห้องส้วมที่กำหนดไว้ในตารางดังกล่าวเป็นหลัก

                ข้อ 9    ห้องน้ำและห้องส้วมจะแยกจากกันหรือรวมอยู่ในห้องเดียวกันก็ได้  แต่ต้องมีลักษณะที่จะรักษาความสะอาดได้ง่าย  และต้องมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ห้อง  หรือมีพัดลมระบายอากาศได้เพียงพอ  ระยะดิ่งระหว่างพื้นห้องถึงเพดานยอดฝาหรือผนังตอนต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่า  1.80  เมตร

                ในกรณีที่ห้องน้ำและห้องส้วมแยกกัน  ต้องมีขนาดพื้นที่ของห้องแต่ละห้องไม่น้อยกว่า  0.90  ตารางเมตร  และต้องมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า  0.90  เมตร  แต่ถ้าห้องน้ำและห้องส้วมรวมอยู่ในห้องเดียวกัน  ต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า  1.50  ตารางเมตร

                ข้อ 10   บ่อเกรอะ  บ่อซึม  ของส้วมต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ  คู  คลอง  หรือแหล่งน้ำสาธารณะ  ไม่น้อยกว่า  10  เมตร  เว้นแต่ส้วมที่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักการสาธารณสุขและมีขนาดที่เหมาะสม  ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

 

 

หมวด 3

ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ

 

            ข้อ 11   ส่วนต่างๆ  ของอาคารต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่าความเข้มที่กำหนดไว้ในตารางที่  3  ท้ายกฎกระทรวงนี้

                สถานที่อื่นที่มิได้ระบุไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้ความเข้มของแสงสว่างของสถานที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับความเข้มที่กำหนดไว้ในตารางดังกล่าว

                ข้อ 12   ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือโดยวิธีกลก็ได้

                ข้อ 13   ในกรณีที่จัดให้มีระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ  ห้องในอาคารทุกชนิดทุกประเภทต้องมีประตู หน้าต่างหรือช่องระบายอากาศด้านติดกับอากาศภายนอกเป็นพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ของห้องนั้น  ทั้งนี้  ไม่นับรวมพื้นที่ของประตู  หน้าต่าง  และช่องระบายอากาศที่ติดต่อกับห้องอื่นหรือช่องทางเดินภายในอาคาร

                ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่อาคารหรือสถานที่ที่ใช้เก็บของหรือสินค้า

                ข้อ 14   ในกรณีที่ไม่อาจจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติตามข้อ  13  ได้  ให้จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีกลซึ่งใช้กลอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศ  กลอุปกรณ์นี้ต้องทำงานตลอดเวลาระหว่างที่ใช้สอยพื้นที่นั้น  และการระบายอากาศต้องมีการนำอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในตารางที่  4  ท้ายกฎกระทรวงนี้

                สำหรับห้องครัวของสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  ถ้าได้จัดให้มีการระบายอากาศครอบคลุมแหล่งที่เกิดของกลิ่น  ควัน  หรือก๊าซ  ที่ต้องการระบายในขนาดที่เหมาะสมแล้ว  จะมีอัตราการระบายอากาศในส่วนอื่นของห้องครัวนั้นน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่งก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  12  เท่าของปริมาตรของห้องใน  1  ชั่วโมง

                สถานที่อื่นที่มิได้ระบุไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้อัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับอัตราที่กำหนดไว้ในตารางดังกล่าว

                ข้อ 15   ในกรณีที่มีการจัดให้ระบายอากาศด้วยระบบปรับภาวะอากาศต้องมีการนำอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในตารางที่  5  ท้ายกฎกระทรวงนี้

                สถานที่อื่นที่มิได้ระบุไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้อัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับอัตราที่กำหนดไว้ในตารางดังกล่าว

                ข้อ 16  ตำแหน่งของช่องนำอากาศภายนอกโดยวิธีกล  ต้องห่างจากที่เกิดอากาศเสียและช่องระบายอากาศทิ้งไปน้อยกว่า  5  เมตร  และสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า  1.50  เมตร

                การนำอากาศภายนอกเข้าและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล  ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

                ข้อ 17   โรงงาน  โรงแรม  โรงมหรสพ  ห้องประชุม  สถานกีฬาในร่ม  สถานพยาบาล  สถานีขนส่งมวลชน  สำนักงาน  ห้างสรรพสินค้า  หรือตลาด  ต้องจัดให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น  แบตเตอรี่  หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  เป็นต้น  แยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่ตามปกติ  และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน

                แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง  ต้องสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)     จ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2  ชั่วโมง  สำหรับเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน  ทางเดิน  ห้องโถง 

บันได  บันไดหนีไฟ  และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

                (2)   กรณีจ่ายพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลาที่ใช้งานสำหรับห้อง  ไอ.ซี.ยู  ห้อง  ซี.ซี.ยู  ห้องช่วยชีวิตฉุกเฉิน  ระบบสื่อสาร  และเครื่องสูบน้ำดับเพลิง  เพื่อความปลอดภัยสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่จะก่อให้เกิดอัตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 

 

หมวด 4

เบ็ดเตล็ด

 

            ข้อ 18   ในการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามข้อ  2  ผู้ยื่นคำขอจะต้องแสดงแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัย  แบบและจำนวนของห้องน้ำและห้องส้วม  และระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศสำหรับอาคารดังกล่าวไปพร้อมกับคำขอด้วย

                ข้อ 19   ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัย  แบบและจำนวนของห้องน้ำและห้องส้วม  และระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ  สำหรับอาคารใดไว้โดยเฉพาะแล้ว  ให้ใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น

                ข้อ 20   อาคารตามข้อ 2   ที่ได้ก่อสร้างไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  หากต่อมาจะมีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ให้แตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้  ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

 

 

                                                                                                                                ให้ไว้    วันที่  31  พฤษภาคม  .. 2537

                                                                                                                                                 พลเอก ชวลิต   ยงใจยุทธ

                                                                                                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

 

 

หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยมาตราที่  8(4)  (5)  และ  (6)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  .. 2522  บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัย  แบบและจำนวนของห้องน้ำห้องส้วม  ระบบการจัดแสงสว่าง  และการระบายอากาศ  และระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน  เพื่อประโยชน์  แห่งความปลอดภัย  การป้องกันอัคคีภัย  การสาธารณสุข  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และการผังเมือง  ดังนั้น  สมควรออกกฎกระทรวงกำหนดแบบ  วิธีการ  จำนวน  และระบบดังกล่าว  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  111  ตอนที่  23  ลงวันที่  13  มิถุนายน  2537

 

 

 

ตารางที่ 1  ชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

 

ชนิดหรือประเภทของอาคาร

ชนิดของเครื่องดับเพลิง

ขนาดบรรจุ

ไม่น้อยกว่า

(1)     ห้องแถว  ตึกแถว  บ้านแถว

และบ้านแฝด  ที่มีความสูง  ไม่เกิน  2  ชั้น

 

 

 

(2)     อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม  (1)

 

(1)     น้ำอัดความดัน

(2)     กรด – โซดา

(3)     โฟมเคมี

(4)     ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

(5)     ผงเคมีแห้ง

(6)     เฮลอน  (HALON 12111)

(1)     โฟมเคมี

(2)     ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

(3)     ผงเคมีแห้ง

(4)     เฮเลน  (HALON  1211)

10     ลิตร

10     ลิตร

10     ลิตร

3           กิโลกรัม

3           กิโลกรัม

 3    กิโลกรัม

10     ลิตร

   4   กิโลกรัม  

  4   กิโลกรัม

            4   กิโลกรัม

 

 

ตารางที่ 2  จำนวนห้องน้ำและห้องส้วม

 

 

ชนิดหรือประเภทของอาคาร

ห้องส้วม

 
ห้องน้ำ
 
อ่างล้างมือ

 

ที่ถ่าย

อุจจาระ

     ที่ถ่าย

ปัสสาวะ

 

(1)  อาคารอยู่อาศัย  ต่อ  1  หลัง

(2) ห้องแถวหรือตึกแถวไม่ว่าจะใช้เพื่อการพาณิชย์ หรือพัก                  อาศัยต่อพื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละคูหาไม่เกิน 200  ตารางเมตร

   ห้องแถวหรือตึกแถวไม่ว่าจะใช้เพื่อการพาณิชย์ หรือพัก                                               อาศัยต่อพื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละคูหาเกิน 200 

   ตารางเมตร

   ห้องแถวหรือตึกแถวไม่ว่าจะใช้เพื่อการพาณิชย์หรือพักอาศัยแต่ละคูหาที่สูงเกิน  3  ชั้น

(3)  โรงงาน

(ก)    ต่อพื้นที่อาคารทุก 400  ตารางเมตร  สำหรับผู้ชาย

(ข)     ต่อพื้นที่อาคารทุก 400  ตารางเมตร  สำหรับผู้หญิง

(4)  โรงแรมและบ้านเช่าชั่วคราว ต่อห้องพัก  1  ห้องพัก

(5)  อาคารชุด ต่อ  1  ชุด

(6)  ห้องพักต่อพื้นที่อาคาร  50  ตารางเมตร

(7)  หอประชุมหรือโรงมหรสพ ต่อพื้นที่อาคาร 200  ตารางเมตร 

หรือต่อ 100  คน  ที่กำหนดให้ใช้สอยอาคานั้น  ทั้งนี้ให้ถือจำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์

(ก)    สำหรับผู้ชาย

(ข)     สำหรับผู้หญิง

(8)  สถานศึกษา

(ก)    สถานศึกษาชาย ต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษาชาย   50 คน

(ข)     นักศึกษาหญิง ต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษาหญิง

              50  คน

1

 

 

1

 

2

 

2

 

1

2

1

1

1

 

 

 

1

2

 

 

2

 

3

-

 

-

 

1

 

1

 

1

-

-

-

-

 

 

2

-

 

 

2

 

-

1

 

-

 

1

 

1

 

1

1

1

1

1

 

 

 

-

-

 

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 

1

1

1

1

1

 

 

 

-

-

 

 

1

 

1

 

 

 

ชนิดหรือประเภทของอาคาร

ห้องส้วม

 
ห้องน้ำ

 

 

อ่างล้างมือ

 

ที่ถ่ายอุจจาระ

ที่ถ่ายปัสสาวะ

 

     ()  สหศึกษา ต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษา 50 คน

สำหรับนักเรียน  นักศึกษาชาย

สำหรับนักเรียน  นักศึกษาหญิง

(9)  สำนักงาน ต่อพื้นที่อาคาร 300  ตารางเมตร

(ก)    สำหรับผู้ชาย

(ข)     สำหรับผู้หญิง

(10) ภัตตาคาร ต่อพื้นที่สำหรับตั้งโต๊ะอาหาร 200 ตารางเมตร

(ก)    สำหรับผู้ชาย

(ข)     สำหรับผู้หญิง

(11) อาคารพาณิชย์ ต่อพื้นที่อาคาร 200 เมตร

(ก)    สำหรับผู้ชาย

(ข)     สำหรับผู้หญิง

(12) สถานที่เก็บสินค้า ต่อพื้นที่อาคาร 1000 เซนติเมตร

(13) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ต่อพื้น

        ที่อาคาร 200 ตารางเมตร

(ก)    สำหรับผู้ชาย

(ข)     สำหรับผู้หญิง

(14) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ต่อพื้นที่

       อาคาร  200  ตารางเมตร

(ก)    สำหรับผู้ชาย

(ข)     สำหรับผู้หญิง

(15) อาคารสถานีขนส่งมวลชน ต่อพื้นที่อาคาร  200 

       ตารางเมตร

(ก)    สำหรับผู้ชาย

(ข)     สำหรับผู้หญิง

(16) อาคารที่จอดรถสำหรับบุคคลทั่วไป ต่อพื้นที่อาคาร  1000

        ตารางเมตร

 

1

1

 

1

2

 

1

2

 

1

2

1

 

 

2

 

 

 

1

2

 

 

2

5

 

 

 

1

-

 

2

-

 

2

-

 

2

-

1

 

 

2

-

 

 

2

-

 

 

4

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

1

 

 

1

1

 

 

1

1

 

 

1

1

 

 

 

 

ชนิดหรือประเภทของอาคาร

ห้องส้วม

 

 

ที่ถ่ายอุจจาระ

ที่ถ่ายปัสสาวะ

ห้องน้ำ

อ่างล้างมือ

 

(ก)    สำหรับผู้ชาย

       ()  สำหรับผู้หญิง

(17) สถานกีฬาในร่ม ต่อพื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร หรือต่อ

100  ตารางเมตร  ทั้งนี้ให้ถือจำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์

(ก)    สำหรับผู้ชาย

(ข)     สำหรับผู้หญิง

(18) ตลาด ต่อพื้นที่อาคาร  200  ตารางเมตร

(ก)    สำหรับผู้ชาย

(ข)     สำหรับผู้หญิง

(19) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บ

        เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงและหรือสถานีบริการก๊าซตาม

        กฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียม

(ก)    สำหรับผู้ชาย

(ข)     สำหรับผู้หญิง

(20) อาคารชั่วคราว ต่อพื้นที่อาคาร  200  ตารางเมตร

1

1

 

 

1

2

 

1

2

 

 

 

1

1

1

1

-

 

 

2

-

 

2

-

 

 

 

1

-

-

-

-

 

 

-

-

 

-

-

 

 

 

1

1

-

1

1

 

 

1

1

 

1

1

 

 

 

1

1

-

 

 

ตารางที่ 3  ความเข้มของแสงสว่าง

 

ลำดับ

สถานที่ (ประเภทการใช้)

หน่วยความเข้มข้นของแสงสว่าง  ลักซ์

(LUX)

1

2

3

4

 

5

6

 

7

8

9

10

11

 

12

13

14

ที่จอดรถ

ช่องทางเดินภายในอาคารอยู่อาศัยรวม

ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารอยู่อาศัยรวม

ห้องน้ำ ห้องส้วมของโรงงาน โรงเรียน โรงแรม

 สำนักงาน หรืออาคารอยู่อาศัยรวม

โรงมหรสพ  (บริเวณที่นั่งสำหรับคนดูขณะที่ไม่มีการแสดง)

ช่องทางเดินภายในโรงงาน โรงเรียน โรงแรม สำนักงาน

หรือสถานพยาบาล

สถานีขนส่งมวลชน (บริเวณที่พักผู้โดยสาร)

โรงงาน

ห้างสรรพสินค้า

ตลาด

ห้องน้ำ ห้องส้วมของโรงมหรสพ สถานพยาบาล สถานีขน

ส่งมวลชน ห้างสรรพสินค้า หรือตลาด

ห้องสมุด ห้องเรียน

ห้องประชุม

บริเวณที่ทำงานในสำนักงาน

50

100

100

 

100

100

 

200

200

200

200

200

 

200

300

300

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4  อัตราการระบายอากาศตามวิธีกล

 

ลำดับ

สถานที่ (ประเภทการใช้)

อัตราการระบายอากาศ ไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าของปริมาตรของห้องใน 1 ชั่วโมง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ห้องน้ำ ห้องส้วมของที่พักอาศัยหรือสำนักงาน

ห้องน้ำ ห้องส้วมของอาคารสาธารณะ

ที่จอดรถที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน

โรงงาน

โรงมหรสพ

อาคารพาณิชย์

ห้างสรรพสินค้า

สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

สำนักงาน

ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารชุด

ห้องครัวของที่พักอาศัย

ห้องครัวของสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

2

4

4

4

4

4

4

7

7

7

12

24

 

ตารางที่ 5  อัตราการระบายอากาศในกรณีที่มีระบบปรับภาวะอากาศ

 

ลำดับ

สถานที่ (ประเภทการใช้)

ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

ห้างสรรพสินค้า (ทางเดินชมสินค้า)

โรงงาน

สำนักงาน

สถานอาบ อบ นวด

สถานีที่สำหรับติดต่อธุรกิจในธนาคาร

ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารชุด

ห้องปฏิบัติการ

ร้านตัดผม

สถานีกีฬาในร่ม

โรงมหรสพ (บริเวณที่นั่งสำหรับคนดู)

ห้องเรียน

สถานบริหารร่างกาย

ร้านเสริมสวย

ห้องประชุม

ห้องน้ำ ห้องส้วม

สถานีจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ห้องรับประทานอาหาร)

ไนต์คลับ บาร์ หรือสถานลีลาศ

ห้องครัว

สถานพยาบาล

-  ห้องคนใช้

-  ห้องผ่าตัดและห้องคลอด

-  ห้องช่วยชีวิตฉุกเฉิน

-  ห้อง ไอ.ซี.ยู. และห้อง ซี.ซี.ยู

2

2

2

2

2

2

2

3

4

4

4

5

5

6

10

10

10

30

 

2

8

5

5